Whistleblower

The purpose of this channel is to create an environment that encourages reporting suspected misconduct, illegal acts, work-related complaints, violations of the Code of Conduct, negligence within the Board or any improper course of action or circumstances without fear of retaliation.

A team of two responsible persons who will investigate the reported facts grants confidentiality and protection of the identity of the reporter.

False or misleading reports are considered a serious matter that may result in disciplinary action.

 

whistleblower@cobelplast.be


Het doel van dit kanaal is een klimaat te scheppen waarin het melden van vermoedelijk wangedrag, illegale handelingen, werkgerelateerde klachten, schending van de gedragscode, nalatigheid binnen de Raad of van een ongepaste gang van zaken of omstandigheden wordt aangemoedigd zonder vrees voor represailles.

Een team van twee verantwoordelijken die de gemelde feiten zullen onderzoeken, verleent vertrouwelijkheid en bescherming van de identiteit van de melder.

Valse of misleidende meldingen worden beschouwd als een ernstige kwestie die tot disciplinaire maatregelen kan leiden.

 

whistleblower@cobelplast.be”